top of page

Általános szerződési feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Font Katalin ev. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.katafonthome.com Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

 

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett termékeket Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

 

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak.

 

A Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni, amennyiben a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá elolvasta, megértette és elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Név:    Font Katalin ev.

Székhely:    1112 Budapest, Irhás köz 1.

Adószám:   56685129-1-43

Telefonos elérhetőség:    +3630 619 1637 (Munkanapokon 9-17 óra között)

Elektronikus elérhetőség:    hello@katafonthome.com

Bankszámlaszám:    HU06 10402142-83515748-57481004

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

Név: Wix.com Inc

Weboldal: www.wix.com

Cím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

A szerződés nyelve: magyar

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A Szolgáltató által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Ügyfél az adott termékre vonatkozó megrendelését a vonatkozó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” ikonra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

A webshopban kétféle termék kapható: Fizikai Termékek és Digitális Termékek. A Fizikai Termékek olyan tárgyak, amelyeket Szolgáltató postai úton juttat el Ügyfélhez, a Digitális Termékek pedig olyan letölthető segédanyagok, amelyek elektronikus formában tartalmaznak különböző információkat, pl. segédleteket, sablonokat, tananyagokat stb. Ezeket Ügyfél az ellenérték megfizetése után letöltheti. A digitális termék fizikai formában nem kerül átadásra.

 

Fizikai termékek esetében a termék adatlapján megjelenített képek kis mértékben eltérhetnek a valóságostól. Kézzel készített termékek esetén a termékek csekély mértékben eltérhetnek egymástól.

 

 

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 

Szolgáltató kötelezettsége Fizikai Termék esetében jelen ÁSZF-nek megfelelően, az áru tulajdonjogát átruházni és - szükség szerint - az árura vonatkozó minden okmányt átadni. 

 

Szolgáltató kötelezettsége Digitális Termék esetében jelen ÁSZF-nek megfelelően, A Digitális Termékre felhasználási jogot biztosítani, azzal, hogy a Digitális Termék nem sokszorosítható, nem módosítható és nem értékesíthető tovább.

 

A megrendelés során a „Szállítási cím” megadása esetén Szolgáltató köteles az árut az Ügyfélhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Ügyfél által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás – Honlapon feltüntetett díját – Ügyfél viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén Ügyfél a megrendelés során az alábbi fizetési módok közül választhat: banki átutalás, PayPal.

 

Szolgáltató köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni.

 

ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

 

Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a vételárat és átvenni az árut.

 

Vételár megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A Szolgáltató a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.

A Honlapon történő vásárlás a következő lépésekből áll:

1. Regisztráció

2. Megrendelés

3. Fizetés

4. Megrendelés visszaigazolása

5. Szállítás

Az alábbiakban ezeket a pontokat részletezzük:

 

REGISZTRÁCIÓ

 

A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfélnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató), a számlázási adatokat és a szállítási adatokat (amennyiben eltérnek a számlázási adatoktól). Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja.

 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat. Amennyiben az Ügyfél korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.

 

MEGRENDELÉS

 

A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve – ahol szükséges – a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. 

 

A Honlapon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban van feltüntetve. A honlap nyelvének megválasztása (angol, német) esetén az árak továbbra is forintban kerülnek feltüntetésre. 

 

Az egyes termékek megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott terméket az arra történő kattintás után a „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekinthetii, annak tartalmát (vagy tartalmának egyes elemeit) akár törölheti is az adott termék mellett található törlés ikonra kattintással. Ezt követően Ügyfél megadja a szállítás és a fizetés módját, majd a számlázási és szállítási adatait. Az Ügyfél a megrendelés feladása előtt – egy összegző oldalon – ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját.

 

A megrendelés feladására a „Fizetés” gombra kattintást követően kerül sor. A “Fizetés” gombra kattintás után, a termék árát a fizetési lehetőségeknél kiválasztott módon egyenlítheti ki. A fizetés megtörténte után Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap a rendelés beérkezéséről az általa megadott e-mail címre.

 

A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

ADATBEVITELI HIBÁK ESETLEGES JAVÍTÁSA

 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

 

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

 

Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail még nem jelenti a megrendelés elfogadását, kizárólag tájékoztatja az Ügyfélt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

Hacsak Ügyfél nem törli a megrendelését, a megrendelés elfogadása és Felek között az adásvételi szerződés megkötése akkor történik meg, amikor annak ellenértéke Ügyfél által kifizetésre került és amikor az áru rendelkezésre állását, annak feladását e-mailben megerősítjük. 

 

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadja el Ügyfél megrendelését abban az esetben, ha a fizetés engedélyezést, rendelkezésre tartási foglalás elhelyezését fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt Szolgáltató nem tudja érvényesíteni, továbbá, ha az Ügyfél által rendelt tételre szállítási korlátozások vonatkoznak, illetve ha a megrendelt tétel nem áll rendelkezésre értékesíthető minőségben.

 

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

Az Ügyfél megrendelését a “Fizetés” gomb megnyomása után, banki átutalással vagy PayPal-lal vagy bankkártyás fizetéssel (Szolgáltató: STRIPE) egyenlítheti ki. 

 

A Szolgáltató a megrendelést feldolgozza és az ellenérték beérkezését követően e-mailben számlát küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - ezt követően szolgáltatja az árut Ügyfél részére. 

 

A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően – az Ügyfél által választott fizetési módtól függően – elektronikus úton megküldött számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

A Honlapon kiválasztott és megrendelt Fizikai Terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

 

A megrendelt árut a Szolgáltató a megrendelést követő visszaigazoló e-mailben meghatározott szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő a vételár teljes kiegyenlítését követő nap kezdődik. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével, kivételes esetben saját fuvareszközzel történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

 

Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

 

VISSZAKÜLDÉS ÉS CSERE

 

Amennyiben Ügyfél a megrendelésével bármilyen okból nem elégedett, jogában áll a megvásárolt termékeket a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltatónak. A visszaküldeni kívánt termékeket az alábbi címre kell eljuttatni: Font Katalin, 1112 Budapest Irhás köz 1. Szolgáltatónak a termékeket csak és kizárólag sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban áll módjában visszavenni.

 

Amennyiben Ügyfél a tételeket ezen időkereten belül visszaküldi, akkor Ügyfél igényei szerint a termékeket Szolgáltató kicseréli vagy visszatéríti azok értékét, az eredeti fizetési módnak megfelelően. A termékek visszaküldése az Ügyfél felelőssége, ennek költségei Ügyfelet terhelik. A termék szállítás közbeni sérüléséért, a csomag esetleges eltűnéséért Ügyfél tartozik felelősséggel. Mielőtt visszaküldené a csomagját, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a hello@katafonthome.com email címen és a vásárlástól való elálláshoz szükséges elállási nyilatkozatot kitöltve elküldeni szíveskedjék nekünk. Ez a nyilatkozat a következő pontban található minta alapján töltendő ki.

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

 

Elállási nyilatkozatminta a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

FELELŐSSÉG

 

A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért.

 

A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

A Szolgáltatót a termékek hibátlanságáért a Fogyasztóvédelmi törvény által előírt módon terheli szavatosság és jótállás (1 év).

 

SZELLEMI TULAJDON 

 

A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

 

A Honlap és a Webáruház tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy sokszorosítása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

 

Amennyiben bármilyen segítségre van szüksége, a hello@katafonthome.com email címen várjuk levelét, itt kaphat tájékoztatást a megrendelésekkel, a szállítással, a visszatérítéssel és a megvásárolt termékek visszaküldésével kapcsolatban.

 

Hatálybalépés dátuma: 2020. november 2.

bottom of page